Ši atmintinė aktuali ir naudotina tik tada, jeigu mokymai/renginiai/nemokami savanoriški darbai atrinkti patikrai ir dėl to NMA tikrintojas (-a) susisiekia su projekto vykdytoju/atsakingu asmeniu, prašydamas patikrai pateikti informaciją naudojant programėlę „NMA agro“.

Vykdydami

 1. Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos

priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sričių

 • „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ (14PM) ir
 • „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ (14PA),

priemonės „Techninė pagalba“

 • antrosios veiklos srities „Programos informavimas ir viešinimas“ (51TP) ir
 • veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ (PLKT) bei

priemonės „LEADER“ veiklos sričių:

 • „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (42VS) ir
 • „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ (44TT) arba

2. Nacionalinės paramos priemonių

 • Kokybiškų žemės ūkio produktų populiarinimas ir realizavimas,
 • Parama kaimo bendruomenių veiklai remti,
 • Ūkininkų ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio veikla konsultavimas

mokymus/renginius/nemokamus savanoriškus darbus,

mokymų/renginių/nemokamų savanoriškų darbų metu, projekto vykdytojo nurodytoje mokymo/renginio/nemokamo savanoriško darbo vykdymo vietoje bei numatytu laiku, naudojantis „NMA agro“ programėle, prašome atsiunčiant fotonuotraukas pateikti šią informaciją:

1. Ar naudojamos numatytos visuomenės informavimo ir projekto viešinimo priemonės? (turi būti atsiųstos nuotraukos, kuriose matytųsi aiškios informacinės nuorodos, skelbimai apie mokymų, lauko dienų, seminarų ir kt. organizavimo laiką, vietą ir kita aktuali informacija, pvz., viešinimo plakatas, programa, dalomoji medžiaga ir kt.)
2. Ar mokymo/renginio tipas ir pavadinimas atitinka el. paštu NMA pateiktame grafike numatytą mokymo/renginio tipą ir pavadinimą?
3. Ar mokymą/renginį vykdo el. paštu NMA pateiktame grafike numatyti lektoriai?
4. Nustatytas mokyme dalyvaujančių klausytojų/renginio dalyvių skaičius. (nufotografuoti dalyvius, kad nesimatytų žmonių veidų) (jei mokymai/renginiai vykdomi nuotoliniu būdu, tai dalyvių skaičius nustatomas pagal prisijungusių dalyvių skaičių)
5. Mokymo/renginio dalyvių sąrašas/žurnalas.(jei mokymai/renginiai vykdomi nuotoliniu būdu, tai dalyvių sąrašas teikiamas pagal žemiau pateiktus siūlymus, ir prisijungimas prie platformos turi patvirtinti dalyvio tapatybę)
6. Ar dalomosios priemonės išdalintos mokymo/renginio vietoje esantiems mokymo/renginio dalyviams? (jei tokios numatytos; pvz., rašikliai, užrašinės ir kt.) (jei mokymai/renginiai vykdomi nuotoliniu būdu, tai šis klausimas neaktualus)
7. Ar mokymo/renginio metu dalomoji medžiaga išdalinta mokymo/renginio vietoje esantiems mokymo/renginio dalyviams? (jei tokia numatyta) (jei mokymai/renginiai vykdomi nuotoliniu būdu, tai šis klausimas neaktualus)
8. Ar dalomosios medžiagos turinys atitinka mokymo/renginio temas, nurodytas tvarkaraštyje/programoje? (jei tokia numatyta)
9. Ar mokymo/renginio metu buvo naudojama mokomosios ir (arba) informacinės medžiagos demonstravimui skirta technika/įranga/priemonės? (jei tokios numatytos. Jei „Taip“, nufotografuoti kokia technika/įranga/priemonės)
10. Ar mokymo/renginio metu buvo teikiamos maitinimo paslaugos? (jei tokios numatytos)( jei mokymai/renginiai vykdomi nuotoliniu būdu, tai šis klausimas neaktualus)
11. Ar buvo organizuojama ekskursija? (jei tokia numatyta) (jei mokymai/renginiai vykdomi nuotoliniu būdu, tai šis klausimas neaktualus)
12. Ar dalyviams buvo įteikti pažymėjimai apie dalyvavimą mokyme/renginyje? (jei tokie numatyti)
13. Ar mokymų turinys atitinka taisyklių nuostatas? (klausimas aktualus veiklos sričiai 42VS tikrinant strategijas)
14. Ar nemokami savanoriški darbai vykdomi numatytoje (-ose) vietoje (-ose)? (klausimas aktualus veiklos sričiai 42VS)
15. Ar nemokamus savanoriškus darbus atlieka numatytas fizinis asmuo/fiziniai asmenys? (klausimas aktualus veiklos sričiai 42VS)
16. Ar atliekami tie nemokami savanoriški darbai, kuriuos numatė projekto koordinatorius/partneris/dalyvis/vykdytojas? (klausimas aktualus veiklos sričiai 42VS)
17. Ar nemokamus savanoriškus darbus atlieka asmuo (-ys) laisvu metu nuo pagrindinio darbo? (klausimas aktualus veiklos sričiai 42VS)
18. Ar yra pildoma nemokamo savanoriško darbo laiko apskaitos lentelė? (klausimas aktualus veiklos sričiai 42VS)

Vykdydami Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ (14PA) parodomuosius bandymus, naudojantis „NMA agro“ programėle, apie grupės narių ūkiuose galutinai įdiegtą parodomąjį bandymą bei atliktus darbus, susijusius su parodomojo bandymo įdiegimu, prašome atsiunčiant fotonuotraukas pateikti šią informaciją:

Įvertinimo lentelė

1 Ar naudojamos numatytos visuomenės informavimo ir projekto viešinimo priemonės? (turi būti atsiųstos nuotraukos, kuriose matytųsi aiškios informacinės nuorodos, skelbimai apie parodomojo bandymo organizavimo laiką, vietą ir kita aktuali informacija, pvz., viešinimo plakatas ir kt.)
2 Ar parodomasis bandymas įrengtas numatytose vietose?
3 Ar parodomojo bandymo visi darbai atlikti?
4 Ar parodomasis bandymas galutinai įdiegtas?

Per visą parodomojo bandymo diegimo laikotarpį, turite daryti fotonuotraukas, kuriose matytųsi, už kokį laikotarpį ir kokie darbai buvo atlikti.Pateikiamos informacijos nuotraukų pavyzdžiai

 • Ar naudojamos numatytos visuomenės informavimo ir projekto viešinimo priemonės? (1 pvz.)

Atmintinė.Programos pažymėjimas 1 pvz.

 • Mokymą/renginį vykdantys lektoriai (2 pvz.).

Lektorių sąrašas2 pvz.

 • Mokyme dalyvaujančių klausytojų/renginio dalyvių skaičius (3, 4 pvz.)

Mokymo/renginio pradžiojeRenginio pradžia3 pvz.Mokymo/renginio pabaigojeRenginio pabaiga4 pvz.

 • Mokymo dalyvių lankomumo sąrašas/žurnalas (5 pvz.).

Dalyvių sąrašas5 pvz.

 • Ar renginio metu buvo naudojama mokomosios ir (arba) informacinės medžiagos demonstravimui skirta technika/įranga? (6 pvz.)

Mokymų tema6 pvz.Primename, kad siųsdami pranešimus apie vykdomus mokymus/renginius/parodomuosius bandymus (pasirenkant tipą „Mokymai/renginiai“ ar „Parodomieji bandymai“), privalote:

 • laukelyje „Veiklos aprašas“ nurodyti rajoną, kuriame bus vykdomi mokymai/renginiai, ar įgyvendintas parodomasis bandymas;
 • laukelyje „Vardas Pavardė/Įmonės pavadinimas“ nurodyti projekto vykdytojo pavadinimą;
 • laukelyje „Valdos kodas/Projekto Nr.“ nurodyti projekto Nr. (pvz. 14PM-KK-19-1-00000-PR001).

Projektų, kurių pagrindinės veiklos yra mokymai, konsultavimas, projekto veiklos karantino, ekstremaliosios situacijos ar nenugalimos jėgos (force majeure) atvejais gali būti vykdomos nuotoliniu būdu, jei tai įmanoma padaryti iš esmės nemažinant veiklų vykdymo kokybės (pvz.: patikrinti renginio dalyvių skaičių ir užtikrinti turinio kokybę).Mokymai/renginiai gali būti organizuoti tiesioginio kontakto su paramos gavėjais būdu (mokymo klasėse, auditorijose ir pan.) bei įvairiais nuotoliniais būdais (interneto telefonijos tinklo ir per kompiuterines programas „Skype“, „Viber“ ir kt. programas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino, ekstremaliosios situacijos ar nenugalimos jėgos (force majeure) atvejais, užtikrinant stebėsenos galimybę atsakingoms institucijoms.Jei mokymai/renginiai organizuojami nuotoliniu būdu, projekto vykdytojai turi pateikti Agentūrai prisijungimo prie nuotolinių mokymų/renginių nuorodas (ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki mokymų/renginių pradžios) ir mokymų/renginių organizavimą patvirtinančius dokumentus (nuotolinių mokymų/renginių dalyvių sąrašą, elektronines dalyvių registracijos anketas, nuotolinių mokymų/renginių dalyvių pažymėjimus). Agentūra turi teisę paprašyti paramos gavėjų atsiųsti kitą susijusią būtiną informaciją apie nuotolinius mokymus/renginius jų organizavimo ir vykdymo faktams patikrinti.Jei Įgyvendinimo taisyklių priede „Dalyvių sąrašas“ numatytas renginio dalyvio parašas, jis turi būti pateiktas vienu iš būdų:

 • Pasirašytas el. parašu.
 • Skanuotas su parašu.
 • Nufotografuotas su parašu.
 • Užpildytas ir pasirašytas renginio dalyvio ir atsiųstas paštu.
 • Užpildytas, bet nepasirašytas, atsiųstas el. paštu. El. paštas turi sutapti, kuriuo siųsta informacija, kvietimas ir kt. į renginį (negali būti atsiųstas iš kito el. pašto, kad galima būtų identifikuoti asmenį). Prie užpildyto priedo pridedamas atsiųstas el. laiškas.